Connecting...

Job

Risk Assurance Manager

Job Title: Risk Assurance Manager
Contract Type: Permanent
Location: Caerphilly
Industry:
Salary: £36,817 - £44,997
Job Published: June 11, 2018 16:12

Job Description

HEFCW’s regulatory role requires assurance that universities are being governed and managed appropriately. The Institutional Engagement Team is responsible for providing this assurance, and HEFCW is recruiting for a Risk Assurance Manager to work within this team.

You will manage HEFCW’s institutional assurance review process, to provide assurance on the governance and framework of controls at Higher Education institutions; and the institutional risk review process.  This will include the analysis of annual audit returns and other data, and the preparation of reports for HEFCW’s Audit and Risk Assurance Committee and Council.  You will work with HEFCW colleagues to coordinate analysis and reporting.

You will need to be educated to degree level (or equivalent), and be a CCAB qualified accountant (or hold an equivalent professional qualification) with experience in an audit or assurance role. You will be a team player, who is able to develop and maintain good working relationships with HEFCW colleagues, university staff at all levels; and with professional advisors to the sector, including internal and external auditors. You will also have the ability to work independently to produce reports, sometimes to tight deadlines, with minimal guidance. The ideal candidate will have an eye for detail and at the same time be able to see the big picture. Strong communication, numeracy and IT skills are essential. The ability to communicate bilingually in Welsh or English is desirable.

HEFCW warmly welcomes applications from all sections of the community and is pleased to accept application forms in Welsh and English.  Appointments will be made on merit.

 

Mae rôl reoleiddiol CCAUC yn gofyn am sicrwydd bod prifysgolion yn cael eu llywodraethu a’u rheoli’n briodol. Mae’r Tîm Ymgysylltu Sefydliadol yn gyfrifol am roi’r sicrwydd hwn ac mae CCAUC yn recriwtio Rheolwr Sicrwydd Risg i weithio fel rhan o’r tîm hwn.

Byddwch yn rheoli proses adolygu sicrwydd sefydliadol CCAUC, i roi sicrwydd am y llywodraethu a’r fframwaith o fesurau rheoli mewn sefydliadau Addysg Uwch; a’r broses adolygu risg sefydliadol. Bydd hyn yn cynnwys dadansoddi canlyniadau archwilio blynyddol a data eraill, a pharatoi adroddiadau ar gyfer Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg CCAUC a’r Cyngor. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr CCAUC i gydlynu’r dadansoddi a’r adrodd yn ôl.

Bydd rhaid i chi fod wedi cael addysg hyd at lefel gradd (neu gyfatebol) a bod yn gyfrifydd CCAB cymwys (neu fod â chymhwyster proffesiynol cyfatebol) gyda phrofiad mewn rôl archwilio neu sicrwydd. Byddwch yn aelod o dîm sy’n gallu datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith da gyda chydweithwyr yn CCAUC a staff prifysgol ar bob lefel; a gyda chynghorwyr proffesiynol i’r sector, gan gynnwys archwilwyr mewnol ac allanol. Hefyd byddwch yn gallu gweithio’n annibynnol i lunio adroddiadau, gyda dyddiadau cwblhau llym weithiau a fawr ddim cyfarwyddyd. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol lygad am fanylder ac, ar yr un pryd, bydd yn gallu gweld y darlun mawr. Mae sgiliau cyfathrebu, rhifedd a TG cadarn yn hanfodol. Mae gallu cyfathrebu’n ddwyieithog yn y Gymraeg neu yn Saesneg yn ddymunol.

Mae CCAUC yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned ac mae’n falch o dderbyn ffurflenni cais yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Penodir i’r swydd ar sail teilyngdod.